HOUD ZIJPE LEEFBAAR

 

Bewaken van de menselijke belevingswaarde van onze leefomgeving

 

Postbus 8

 

Tel.0226 381287

1755 ZG Petten

www.hzl.nl

Giro      7723817

 

 

Aan College van B&W

Gemeente Zijpe

Postbus 5

1750 AA Schagerbrug

 

Schagerbrug 7 februari 2012.

Betreft: Ontwerp Structuurvisie Petten

 

Geacht College,

 

Namens de vereniging Houd Zijpe Leefbaar ontvangt U hierbij onze zienswijze op de ontwerp structuurvisie Petten.

 

Wegen:

* Het aanleggen van een nieuwe ontsluiting op de Westerduinweg lijkt ons een dure aangelegenheid en in onze ogen onnodig. De zuidelijke entree van Petten via de rotonde voldoet in alle opzichten, evenals de noordelijke entree.

* Het doortrekken van de Coppersdelle naar Petten West gaat ten koste van de rust in West.

* Een extra autoverbinding vanuit de Bergeendstraat, door de tankvallen heen, naar de Molenstraat is ongewenst. Deze route wordt meerdere keren per dag gebruikt door schoolgaande kinderen.

* Het geknipte gedeelte van de Spreeuwendijk betekent een verslechterde verbinding met Petten-West en het Korfwater.

 

Parkeren

Het wegbestemmen van twee parkeerterreinen aan de noordzijde van Petten is ongewenst.

Bij een verbreding van de stranden is het uitermate belangrijk om in de nabijheid van het strand te beschikken over voldoende parkeergelegenheid.

 

Dorpsplein

Wij ondersteunen het inrichten van een intiem groen plein, omgeven door bomen. Wel dient een boomsoort gevonden te worden die bestand is tegen de zoute westelijke winden.

Het aanbrengen van (tijdelijke) terrassen in de zon kan het verblijf veraangenamen.

 

Bebouwing

Bij het zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden dient rekening te worden gehouden met de bestemming “waterkering” welke in het huidige bestemmingsplan voor Petten is vastgelegd.

Dit geldt ook voor het voorgestelde badhotel en het daarmee verbonden thermenbad.

 

Strandpaviljoens

De structuurvisie gaat uit van drie strandpaviljoens. De vraag is of aan de zeezijde van de dijken paviljoens worden getolereerd door waterschap en provincie.

 

Waterpartijen

De drie tankvallen vormen prachtige waterpartijen in dit kustdorp.

Deze wateren moeten gekoesterd worden voor mens en dier.

 

Short Stay

Onduidelijk wat met Short Stay wordt bedoeld. Zijn dit trekkershutten, picknick plaatsen, B&B locaties of plaatsen voor BBQ’s?

 

Koloniehuis

Voorgesteld wordt het terrein van het koloniehuis onaangetast te laten. Wil men dan in lengte van jaren hier seizoenwerkers huisvesten. De manege is voor het gemak onder het zand gewerkt.

 

Sportvelden,

De structuurvisie stelt voor: “Verplaatsen sportvelden, onderzoek herbestemming en of locatie”. Waar zouden dan de sportvelden moeten komen. Moet dan ook het dorpshuis verplaatst worden. Als we dan toch bezig zijn met verplaatsen, dan ook maar de volkstuinen??

 

Stuiven

Het aanbrengen van zand in grote delen van het dorp zal een geweldig stuifprobleem veroorzaken

 

Wij hopen dat bovenstaande punten de nodige aandacht krijgen bij een verdere verwerking van de structuurvisie Petten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Carla Lefèvre

 

Secretaris