HOUD ZIJPE LEEFBAAR

Bewaken van de menselijke belevingswaarde van onze leefomgeving

 

 

LOZEN EN HOESTEN ?

Tekstvak: k
 


†††††††††††

 

unnen wij nog normaal ademhalen in Zijpe of is de lucht zwaar bezwangerd met†††††† †††††††† bestrijdingsmiddelen?

 

Deze vraag komt boven na het lezen van het GGD-rapport "Milieu en Gezondheid in de Kop van Noord-Holland; eindrapport van het onderzoek woonomgeving, milieu en gezondheid", uitgebracht april 1999. (ref.1)

"Bij navraag over de gezondheid bleek dat bij een criterium van twee symptomen op een CARA-index 12 % van de respondenten in Zijpe lijdt aan CARA. Het gemiddelde in De Kop van Noord-Holland is 7 %. Tevens zijn mensen met CARA-klachten aanzienlijk vaker bezorgd over het wonen in een landbouw/bollenteelt gebied, dan wel in de bollenteeltgebieden wonen meer mensen met CARA-klachten". Aldus het rapport.

 

In het rapport van de Rijks Universiteit Leiden "Gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan lage concentraties bestrijdingsmiddelen" april 1997 , staan de volgende conclusies.(ref.2)

-Bewijzen voor gezondheidseffecten van een langdurige blootstelling aan lage concentraties bestrijdingsmiddelen zijn in de literatuur niet gevonden.

-Op basis van huidige gegevens (humane en dierstudies) is voor hersenkanker, kanker van de geslachtsorganen, effecten op het reproductiesysteem en aandoeningen van het centraal zenuwstelsel niet uit te sluiten dat omwonenden van intensieve landbouwgebieden gezondheidsrisico's zouden kunnen lopen ten gevolge van een langdurige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen.

-Op grond van bovengenoemde onzekere factoren is het onmogelijk om met behulp van toxicologische gegevens en gegevens van milieuconcentraties van bestrijdingsmiddelen een betrouwbare risicoschatting voor de volksgezondheid van bewoners van het Westland te maken.

-Onderzoek in 1989 in Noord-Holland naar een aantal veel voorkomende klachten in een bloembollenregio gaf de conclusie dat inwoners van bloembollengemeenten tot ruim 3,5 keer vaker zijn behandeld voor aandoeningen aan de onderste luchtwegen, longkanker, leukemie en maag-darmkanker dan inwoners van vergelijkbare gemeenten zonder intensieve bollenteelt.


SITUATIE IN ZIJPE

 

In de wateren van Zijpe komen drieentwintig bestrijdingsmiddelen voor.(zie tabel 1). Zes van deze middelen overtreffen het door de regering vastgestelde minimumkwaliteitsniveau (MTR) . ALDICARBSULFONOXIDEwas in 1998 zelfs 45 keer meer dan het minimumkwaliteitsniveau, ondanks de sinds 1996 verleende WVO-vergunningen.

De oppervlaktewaterverontreiniging met bestrijdingsmiddelen was in Zijpe-west in 1999 erger dan in 1997 en 1998.

 

DE WATERBODEMS IN ZIJPE

 

Uit analyses blijkt dat de waterbodems in Zijpe ernstig verontreinigd zijn.

Van veertig onderzochte waterbodems in de Zijpe- en Hazepolder bleek ruim 30% te behoren tot klasse 3 en 4. In dit onderzoek werden de "normaal" voorkomende besstrijdingsmiddelen nog niet gemeten.VROM stelt dat ook onderzoek uitgevoerd moet worden naar stoffen waarvan vermoed wordt dat zij aanwezig zijn (ref. 7).

Uit tabel 2 blijkt dat ALDICARB, ALDICARBSULFON, ALDICARBSULFONOXIDE, CARBENDAZIM, CHLOORFENVINFOS, DICHLOORVOS, PIRIMICARB, PROPOXUR en SIMAZINE in aanmerking komen om te worden gemeten, omdat deze middelen voorkomen in het oppervlaktewater en door de slechte afbreekbaarheid. Ook de lage MTR-waarden noodzaken tot een goede analyse.

 

HET GRONDWATER

 

RIVM-metingen hebben aangetoond dat milieunormen op veel plaatsen in Nederland belangrijk worden overschreden (ref. 4).

Voor grondwater geldt een norm van 0,1 ug/l per middel. Uitschieters waren:

ALDICARBSULFON 74 ug/l, ALDICARBSULFOXIDE 26 ug/l en BENTAZON 31 ug/l.

Wij hebben reeds op 26 november 1998 de gemeente gevraagd op vier plaatsen een meting van het grondwater uit te voeren. Deze schriftelijke aanvraag werd doorgestuurd naar de provincie. Op 2 juni 1999 kwam de bevestiging dat het ondiepe grondwater inderdaad is verontreinigd en dat metingen in het voorjaar van 2000 kunnen plaatsvinden.

 

ONDERZOEK REGENWATER

 

Uit onderzoek van de Provincie Zuid-Holland in 1994 kwam de toen opzienbarende conclusie naar voren dat de concentraties bestrijdingsmiddelen in regenwater niveaus bereikten die ook in oppervlaktewater werden aangetroffen. Er bleek dan ook dat de grootste emissie naar het milieu via de lucht plaats vindt, met 96 %. (C.J.van Leeuwen in Milieu 1997/2) (ref. 3)

Van de 23 stoffen die in Zijpe voorkomen werden er in Zuid-Holland 20 boven de drinkwaternorm in depositie-monsters aangetroffen (tabel 3)

 

OokF.M.W.de Jong stelt in "Bestrijdingsmiddelen en Milieu"1999 :( ref.4)

''Tijdens de toediening van bestrijdingsmiddelen, maar ook na toediening, gaat een groot deel van de middelen door verdamping de lucht in. Vanuit de spuitnevel treedt verdamping op en na de bespuiting ook vanaf het gewas en de bodem. Men schat in dat verdamping verreweg de belangrijkste emissieroute is naar het milieu. Ingeschat wordt dat 90% van de emissies via die route plaatsvindt.''

 

WAT ZIT ER IN ZIJPE IN DE LUCHT?

 

Kunnen er bestrijdingsmiddelen in de lucht zitten? Het antwoord is volmondig: JA!

TNO heeft in 1996 met goede metingen de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de lucht aangetoond. ( ref. 5) zie tabel 4.

De Commissie van Deskundigen Emissie-Evaluatie Meerjarenplan Gewasbescherming heeft in 1996 geconcludeerd dat in Nederland ruwweg 25% van de gebruikte hoeveelheid pesticiden, uitgedrukt in kg actieve stof, in de lucht terechtkomt en daar wordt verspreid.

Men mag dus aannemen dat een groot aantal van deze stoffen ook in de lucht in Zijpe voorkomt.

De gevaarlijkste stoffen zijn de insecticiden; deze stoffen zijn zeer giftig.

 

WELKE STOFFEN VRAGEN DE AANDACHT?

 

De meest gevaarlijke stoffen met hun bijwerkingen zijn:

 

ALDICARB†††††††††††††††††††††††††† Mutageen, verdacht van effect op immuniteitssysteem, zenuwgif.

CARBENDAZIM†††††††††††††††††† Wordt verdacht van kankerverwekkende eigenschappen, over-

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† gevoeligheidsreacties zoals eczeem en huiduitslag; kan worden

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† opgenomen door de huid en is hormoonverstorend.

CARBOFURAN†††††††††††††††††††† Verdacht van kankerverwekkende eigenschappen, kan worden opgenomen door de huid, verstoort de werking van het zenuwstelsel, hoofdpijn, duizeligheid, overgeven, stuiptrekkingen, kan leiden tot een coma, huid- en oogirritaties, aangeboren afwijkingen bij het nageslacht en verstoring van de voortplanting.

CHLOORFENVINFOS††††††††† Verdacht van kankerverwekkende eigenschappen, verstoort de werking van het zenuwstelsel.

DICHLOORVOS†††††††††††††††††† Verdacht van kankerverwekkende eigenschappen, verstoort de werking van het zenuwstelsel, trillen, diarree, stuiptrekkingen, huidirritatie, mindere werking van de afweer tegen ziekten, verstoring van de vruchtbaarheid van mannen.

PIRIMICARB†††††††††††††††††††††††† Verdacht van kankerverwekkende eigenschappen, verstoort de werking van het zenuwstelsel, irritatie van de ogen, licht prikkelend voor de huid, giftig voor het zenuwstelsel van embryo's.

PROPOXUR††††††††††††††††††††††††† Verdacht van kankerverwekkende eigenschappen, verstoort de werking van het zenuwstelsel, huid- en oogirritaties, aangeboren afwijkingen bij nakomelingen, verstoort de voortplanting.

 

De hormoonverstorende werking van CARBENDAZIM, PROCYMIDON en VINCHLOZOLIN

was voor de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie in juni 1998

reden om de overheid te verzoeken het gebruik van deze stoffen te verbieden.

 

METINGEN

 

De provincie Noord-Holland heeft een tweejarig meetprogramma naar atmosferische depositie

lopen. De eerste metingen zijn uitgevoerd in december 1999. Deze meetresultaten moeten zo

spoedig mogelijk openbaar worden gemaakt. (zie tabel 5 )

 

 

 

CONCLUSIE

 

De dreiging van aantasting van onze gezondheid door bestrijdingsmiddelen via de lucht is reŽel

aanwezig. Wij vragen de overheid dan ook dringend om de nodige stappen te nemen om schade

aan de gezondheid te voorkomen.

 

 

Referenties:

 

1.     Milieu en gezondheid in de Kop van Noord-Holland; eindrapport van het onderzoek woonomgeving, milieu en gezondheid. GGD Kop van Noord-Holland, Irene van Kamp, april 1999.

2.     Gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan lage concentraties bestrijdingsmiddelen. M.C.van Kerkhoven, Rijks Universiteit Leiden, april 1997,literatuurstudie.

3.     Pesticiden, Milieunormen en normoverschrijdingen. Prof.dr.C.J.van Leeuwen, RIVM, Ing.R.Faasen.RIZA, Milieu jaargang 12, 1997/2.

4.     Bestrijdingsmiddelen en Milieu, G. de Snoo en F de Jong, ISBN 90 6224 431 9, 1999.

5.     Pesticidenconcentraties in lucht en regenwater.

Pilotstudie naar concentraties pesticiden in lucht en regenwater in Naaldwijk, de Zilk en Meetpost Noordwijk. Maart 1997, Drs J. Baas en Dr J.H. Duyzer, TNO-MEP-R97/113.

6.Integrale Normstelling Stoffen. Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht. VROM, dec.97.

7.Wijziging Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie. 11 dec.1999

†††† DBO19924387, Staatscourant 1999, nr.248/pag.8.


Gegevens bestrijdingsmiddelen

Oppervlaktewater

In :g/l

TABEL 1

Werkzame stof

Soort

Detectiegrens

MTR

Gebruikt

Hoogste waarde

 

 

TNO

4e nota Water

o.a. in

In Zijpe '98

2,4-D

H

0,05

10

gras

 

Aldicarba)

G

0,05

0,098

aardappelen

0,29

Aldicarbsulfon

I

0,05

0,25*

''

1,76

Aldicarbsulfonoxide

I

0,05

0,04*

''

1,81

Atrazine†† b) 4)

H

0,01

2,9

maős

0,12

Benthazon†† c)

H

0,04

64

bollen

1,96

Captan

F

 

0,11

 

 

Carbendazim

F

0,05

0,11

 

1,27

Carbofuran2)

I

0,03

0,91

 

<0,051)

Chloorfenvinfos

I

0,01

0,002

aardappelen

 

Chloorprofam

H

0,02

32*

''

0,22

Chloridazon

H

0,05

73

 

0,56

Diazinon††† g)

I

0,01

0,037

bollen

0,01

Dichloorvos

I

0,01

0,0007

 

 

Dimethoaat

I

0,02

23

aardappelen

0,01

Dithiocarbamaten

 

0,5

0,02*

 

<0,5

Diuron

H

0,03

0,43

openbaargroen

?

Esfenvaleraat

I

 

<0,01

 

 

Fentin-acetaat†† d)

F

 

<0,01

gladiolen

 

Fenvaleraat

 

0,05

 

 

 

Flutolanil

 

 

0,056*

 

0,45

Lindaan

 

 

0,9

 

 

Maneb3)

F

 

0,000005

 

 

MCPP=mecoprop

H

0,02

4

gras

 

Metalaxyle)

F

0,05

46*

aardappelen

 

Metamitron

H

0,05

10

bollen

0,51

Metazachlor

H

0,02

34

aardappelen

 

Metoxuron

H

0,01

0,6

 

 

MITC (metam-natrium)

G

0,05

0,28*

bollen

<0,05

Monolinuron

 

0,01

5*

 

 

Parathion

I

0,01

 

 

 

Parathion-ethyl

I

0,01

0,002

gras

?

Pirimifos-methyl

I

0,01

0,002

bollen

?

Pirimicarb

I

0,01

0,09

aardappelen

0,03

Prochloraz

F

0,05

0,73*

bollen

0,32

Procimidon

F

0,01

11*

''

0,39

Propachlor

H

 

0,1*

groenten

0,01

Propoxur

I

0,03

0,01

bollen

<0,051)

Simazine†† f)

H

0,01

0,14

aardappelen

0,05

Tolclofos-methyl

F

0,01

0,79

bollen

0,13

Triazofos

F

0,03

0,032

 

 

Trifenyltin

 

 

 

 

 

TSA

 

 

 

 

 

Vinchlozolin

F

0,05

40*

bollen

0,02

 

G=Grondontsmetting††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MTR=ijkpunt voor minimumkwaliteit

I =Insecticide††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† * =ERW:Stoffen waarvoor geen MTR

H=Herbicide (onkruidbestrijding)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† is geformuleerd geeft het RIZA een

F=Fungicide (middel tegen schimmels)††††††††††††††††††††††††††††† Ecotoxicologische Risico Waarde.

Drinkwaternorm: 0,1:g/l per stof, alle stoffen samen: 0,5:g/l

1)†† detectiegrens Uitwaterende Sluizen.

2)     Interventiewaarde voor grondwater 100 :g/l

3)     Interventiewaarde voor grondwater 0,1 :g/l,

4)     Interventiewaarde voor grondwater 150:g/l

a)     Per 1-1-2000 toepassing beŽindigd voor krokussen, lelies en aardappelen.

b)     Per 1-11-1999 toepassing beŽindigd voor maős.

c)     Per 1-1-2000 toepassing beŽindigd voor -narcissen

d)     Per 1-1-2000 alle toepassingen beŽindigd.

e)     Per 1-12-1999 alle toepassingen beŽindigd

f)      Per 1-11-1999 alle toepassingen beŽindigd†† ††††††††††††††† Streefwaarde=1/100xMTR

g)     Geen toelatingen meer††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 2,4D=Chloorphenoxy-carbonzuur

 

Bestrijdingsmiddelen Zijpe 1999

Lokatie WEST , punt 27530 afd.NM voor gemaal afd.NS

 

In ug/l

17/2

8/4

21/5

29/7

7/9

22/10

10/12

MTR

Aldicarb

 

 

 

 

0,05

 

 

0,098

Aldicarbsulfon

 

 

 

 

0,35

3

0,93

0,25

Aldic.sulfonoxide

 

 

<0,37

<0,24

0,21

2,3

0,61

0,04

Carbendazim

0,6

0,63

0,21

0,3

4,2

7,3

0,16

0,11

Flutolanil

 

 

 

 

0,31

0,8

0,34

0,056

Pirimifos methyl

0,04

0,02

?

?

?

?

?

0,002

Prochloraz

 

 

 

 

 

6,8

 

0,73

Propoxur

0,06

 

 

 

 

 

 

0,01

Simazine

 

0,25

0,04

 

0,03

0,01

 

0,14

Totaal N mgN/l

Totaal P mgP/l

7,1

2

5,14

1,8

2,49

0,93

1,89

0,73

2,87

3,4

 

10,4

1,8

2,2

0,15

Rood is hoogste waarde; GEEL is boven MTR.

 

Lokatie OOST , punt 27640 afd. H-ON, west van Ruigeweg

 

 

17/2

8/4

21/5

29/7

7/9

22/10

10/12

toets

Carbendazim

<0,05

1,63

0,21

0,17

0,12

0,16

0,31

0,11

Flutolanil

 

 

 

 

 

 

0,55

0,056

Totaal N mgN/l

8,8

5,62

3,53

2,28

3,24

 

9,9

2,2

Totaal P mgP/l

2

1,5

0,64

0,54

0,56

 

0,81

0,15

Overige stoffen wel gemeten maar niet boven MTR.


Gegevens bestrijdingsmiddelen

Sediment

in :g/kg d.s.

TABEL 2

Werkzame stof

Soort

Detectiegrens

MTR-sed

Streefwaarde

Hoogste waarde

 

 

TNO

4e nota Water

sediment

In Zijpe '98

 

 

 

 

 

In :g/l

 

 

 

 

 

Oppervlaktew.

 

 

 

 

 

 

Aldicarba)

G

 

0,1

0,001

0,29

Aldicarbsulfon

I

 

0,25*

 

1,76

Aldicarbsulfonoxide

I

 

0,04*

 

1,81

Atrazine†† b) 3)

H

0,01

26

0,2

0,12

Benthazon†† c)

H

0,04

130

1

1,96

Captan

F

 

1

0,01

 

Carbendazim

F

0,05

3

0,03

1,27

Carbofuran1)

I

0,02

2

0,02

<0,05

Chloorfenvinfos

I

 

0,06

0,0006

 

Chloridazon

H

0,02

350

3

0,56

Diazinon††† d)

 

0,01

1

0,01

0,01

Dichloorvos

I

0,01

0,003

0,00003

 

Dimethoaat

I

0,02

78

0,8

0,01

Lindaan4)

 

 

68

0,7

 

Maneb2)

F

 

 

2

 

MCPP=mecoprop

H

0,02

2

0,02

(0,05)

MITC (metam-natrium)

G

 

0,6

0,006

<0,05

Parathion-ethyl

I

0,01

0,1

0,001

 

Pirimicarb

I

0,005

2

0,02

0,03

Propachlor

H

 

6

0,06

0,01

Propoxur

I

0,01

0,01

0,0001

<0,05 (0,012)

Simazine†† e)

H

0,005

0,9

0,009

0,05

Tolclofos-methyl

 

0,01

130

1

0,13

Triazofos

F

 

0,7

0,007

 

 

 

 

 

 

 

G=Grondontsmetting††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MTR=ijkpunt voor minimumkwaliteit

I =Insecticide†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *=ERW: Stoffen waarvoor geen MTR is

H=Herbicide (onkruidbestrijding)††††††††††††††††††††††††††† geformuleerd heeft het RIZA een

F=Fungicide (middel tegen schimmels)††††††††††††††††† Ecotoxicologische Risico Waarde gegeven.

 

Drinkwaternorm: 0,1:g/l per stof, alle stoffen samen: 0,5:g/l

 

a)†† Per 1-1-2000 toepassing beŽindigd voor krokussen, lelies en aardappelen.

b)     Per 1-11-1999 toepassing beŽindigd voor maős.

c)     Per 1-1-2000 toepassing beŽindigd voor narcissen

d)     Geen toelatingen meer.

e)     Per 1-11-1999 alle toepassingen beŽindigd.

 

 

1)     Interventiewaarde 2 mg/kg d.s.

2)     Interventiewaarde 35 mg/kg d.s

3)     Interventiewaarde 6 mg/kg d.s

4)Grenswaarde 0,001 mg/kg d.s., toetsingswaarde 0,02 mg/kg d.s.

 

Klasse-indeling sediment:

Klasse 0:†††††††† < streefwaarden†††††††† verspreiden

Klasse 1:†††††††† > streefwaarden maar < grenswaarden†††††††††††††††††††† verspreiden tot 2010

Klasse 2:†††††††† > grenswaarden maar < toetsingswaarden†††††††††††††† verspreiden tot 1 jan.2003

Klasse 3:†††††††† > toetsingswaarden maar < interventiewaarden†† ††† IBC

Klasse 4:†††††††† > interventiewaarden†††††††††††† IBC (Isoleren, Beheren en Controleren)

 

 

AFBREEKBAARHEID

 

Goed afbreekbaar†††††† : binnen 10 dagen is de helft van de stof afgebroken.

Matig afbreekbaar†††† : tussen 10 en 60 dagen is de helft afgebroken.

†††††††††††††††††††††††††††††††††† CARBOFURAN

Slecht afbreekbaar†††† : tussen 60 en 180 dagen is de helft afgebroken.

†††††††††††††††††††††††††††††††††† ATRAZIN

†††††††††††††††††††††††††††††††††† PROPOXUR

†††††††††††††††††††††††††††††††††† SIMAZINE

Zeer slecht afbreekb. : de helft van de stof is afgebroken.na meer dan 180 dagen.

†††††††††††††††††††††††††††††††††† CARBENDAZIM

†††††††††††††††††††††††††††††††††† PIRIMICARB


Gegevens bestrijdingsmiddelen

Regenwater

In :g/l

TABEL 3

Werkzame stof

Soort

In depositie

MTR

Giftigheid

Hoogste waarde

 

 

aangetroffen

4e nota Water

3)

In Zijpe '98

 

 

%>norm

 

 

Oppervl.water

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrazine††

H

16

2,9

xxx

0,12

Benthazon††

H

7

64

 

1,96

Captan

F

3

0,11

 

 

Carbendazim

F

2

0,11

xx

1,27

Carbofuran**

I

 

0,91

xxxx

<0,05 1)

Chloorfenvinfos

I

0

0,002

xxxx

 

Chloorprofam

H

8

32*

xx

0,22

Chloridazon

H

2

73

 

0,56

Diazinon†††

I

0

0,037

 

0,01

Dichloorvos

I

3

0,0007

xxxx

 

Dimethoaat

I

2

23

 

0,01

Diuron

H

5

0,43

 

 

Fentin-acetaat††

F

6

 

 

 

Lindaan**

 

 

0,9

 

 

MCPP=mecoprop

H

4

4

 

 

Metalaxyl

F

18

46*

 

 

Metamitron

H

1

10

 

0,51

Metazachlor

H

0

34

 

 

Metoxuron

H

21

0,6

 

 

Parathion

I

1

 

 

 

Pirimicarb

I

1

0,09

xxxx

0,03

Procimidon

F

1

11*

 

0,39

Propachlor

H

28

0,1*

 

0,01

Propoxur

I

8

0,01

xxxx

<0,051)

Simazine

H

0

0,14

xxx

0,05

Tolclofos-methyl

F

0

0,79

 

0,13

Triazofos

F/I

0

0,032

 

 

Vinchlozolin

F

3

40*

 

0,02

 

G=Grondontsmetting††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MTR=ijkpunt voor minimumkwaliteit

I =Insecticide†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *=ERW:Stoffen waarvoor geen MTR is

H=Herbicide (onkruidbestrijding)††††††††††††††††††††††††††† geformuleerd heeft het RIZA een

F=Fungicide (middel tegen schimmels)††††††††††††††††† Ecotoxicologische Risico Waarde gegeven.

 

Drinkwaternorm: 0,1:g/l per stof, alle stoffen samen: 0,5:g/l

 

1)=detectiegrens Uitwaterende Sluizen.

2)=TNO onderzoek 1996

3)=Giftigheid;††††††††††† xx††††† matig giftig, bij inname van 1000-10.000 mg sterft de helft van de†††††††††† proefdieren.

†††††††††††††††††††††††††††††††††† xxx †††† gemiddeld giftig, bij 100-1000 mg sterft de helft.

†††††††††††††††††††††††††††††††††† xxxx †† zeer giftig, bij minder dan 100 mg sterft de helft.

 

Streefwaarde =1/100 MTR

**

Kritische niveaus lucht en regenwater (ref.6)

 

Regenwater ( ug/l )

Lucht ( ug/m3 )

Carbofuran

2

0,0005

Lindaan

0,25

0,01

 

 

 

Uit:Integrale Normstelling Stoffen, dec.97, VROM

 

 

LUCHTMETINGEN

TNO Naaldwijk 1996

TABEL 4

Werkzame stof

Bepalingsgrens

Hoogste waarde

 

pg/m3

pg/m3

2,4-D

13

77

Atrazin

14

85

Dichloorvos

8

11840

Endosulfan I†††† *

7

2702

Endosulfan II††† *

 

1180

Lindaan

15

2254

Mecoprop

2

127

Mevinvos

5

189

Parathion

7

1103

Pentachloorfenol

5

227

Simazin

14

100

Trifluralin

15

601

 

 

 

Carbofuran

 

 

Malathion

 

 

Propoxur

 

 

 

pg/m3=picogram per m3 (pico=tien min 12)

*=Het gebruik van Endosulfan is in Nederland verboden!

 

Carbendazim wordt op grond van lage dampspanning niet verwacht in lucht en regenwater.

Aldicarbsulfon en Aldicarbsulfonoxide werden niet aangetroffen in recent onderzoek ZH.

 


Meetprogramma Noord-Holland

Atmosferische depositie

TABEL 5

Werkzame stof

Detectiegrens

 

 

 

ng/l

 

 

2,4-D

0,4

 

 

Atrazine

0,4

 

 

Bentazon

0,8

 

 

Captan

1

 

 

Chloorfenvinfos

?

 

 

Diazinon

?

 

 

Dibutyltin

?

 

 

Dichloorbenil

0,2

 

 

Dichloorvos

0,5

 

 

Dimethoaat

0,5

 

 

Diuron *

?

 

 

DNOC

0,8

 

 

Endosulfan I

0,7

 

 

Endosulfan II

0,3

 

 

Ethylparathion

0,4

 

 

Fosfamidon

?

 

 

HCB

0,2

 

 

Heptachloor

0,2

 

 

Lindaan

0,3

 

 

Malathion

0,9

 

 

MCPA

0,4

 

 

MCPP

0,4

 

 

Metabenzthiazuron

2

 

 

Methiocarb *

?

 

 

Methylparathion

1,6

 

 

Mevinvos

0,7

 

 

PCP

0,2

 

 

Pirimifosmethyl

?

 

 

Prochloraz

?

 

 

Promicidon

0,2

 

 

Propachloor

0,3

 

 

Propoxur *

?

 

 

Pyrazon

0,9

 

 

Pyrazophos

0,2

 

 

Simazine

0,3

 

 

Tolclofosmethyl

?

 

 

Triallaat

0,2

 

 

Tributyltin

?

 

 

Trifenyltin

?

 

 

Trifluralin

0,3

 

 

 

* In ZH werd ondanks vrij scherpe detectiegrens niets gevonden.

Verzendlijst Lozen en hoesten?

 

Verzoek om actie:

Min.MilieuHr. Pronk

Min.LNVmevr. Faber

Prov.NHMevr.A.Wildekamp

B&W Zijpe

Gewest Kop van Noord-Holland

Milieuinspectie

 

Ter informatie

Natuur en Milieu Utrecht Carla Oosterhoff

Milieufederatie NH Ton Geraedts

GGD Den Helder

Justitie Milieu Hr. Groenhuis

Uitwaterende Sluizen Edam

Hollands Kroon Wieringerwerf

Raadsleden Zijpe

WLTO

TNO-MEPDr. J.H. Duyzer,

Milieupolitie Schagen Hr. Zijp

Gerard Le Belle D'66

Groen Links Prov

Prov.NH afd. Water

Gem.Schagen

Gem.Den Helder

Gem.Anna Paulovna

Gem.Harenkarspel

Gem. Schoorl

 

Media:

Schager Courant

Schagen FM

Radio NH

Telegraaf

 

 

 

 

Vereniging HOUD ZIJPE LEEFBAAR

Postbus 8

1755 ZG Petten

tel/fax 0226 383171